Jak na nové obory činností: Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy & Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Pod živnost volnou byly k 1.1.2021 zařazeny dva nové obory činnosti: Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem. Díky značně obecnému vymezení náplně těchto nových oborů je pro mnoho právnických osob lákavé zařadit je mezi své obory. Na rozdíl od ostatních oborů činnosti živnosti volné je ale jejich zapsání do živnostenského rejstříku spojeno s prokazováním skutečných majitelů dané právnické osoby, což může zkomplikovat především ohlášení živnosti u nově založených právnických osob. 

Překážky provozování živnosti pro nové obory činnosti

Nové obory činnosti živnosti volné Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem jsou vyjmenovány pod čísly 80 a 81 v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona. Zároveň živnostenský zákon pro tyto dva obory činnosti jako jediné v rámci živnosti volné stanovuje tzv. překážky provozování živnosti (§ 8a živnostenského zákona). Tyto obory činnosti totiž nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel (ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, který vstoupil v účinnost k 1.6.2021) není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná.

Při ohlášení těchto oborů činnosti na živnostenském úřadě proto musíte nyní doložit nad rámec standardních náležitostí ohlášení i doklad obsahující seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku nebo z evidence skutečných majitelů (§ 46 odst. 2 písm. i) živnostenského zákona). 

Ohlášení nových oborů činnosti prakticky 

Pokud zakládáte novou právnickou osobu, pak zmíněné údaje požadované k doložení při ohlášení živnosti ještě nemohou být z veřejného rejstříku nebo z evidence skutečných majitelů zjistitelné. Daná osoba totiž ve veřejných rejstřících ještě není zapsaná. Proto je třeba při prvním ohlášení před vznikem právnické osoby nutné doložit živnostenskému úřadu zmíněný seznam skutečných majitelů dané právnické osoby pro účely prokázání jejich bezúhonnosti.  

Pokud navíc chcete vyřídit ohlášení živnosti nově založené společnosti na úřadě na počkání, musíte rovnou doložit i výpisy z rejstříku trestů těchto skutečných majitelů ne starší 3 měsíců. Úřad si výpisy z rejstříku trestů jinak opatří sám, ohlášení už ale nebude schopen vyřídit na počkání.  

Při ohlášení živnosti pro již existující osobu si naopak živnostenský úřad zpravidla obstará dané údaje sám prostřednictvím veřejných údajů evidence skutečných majitelů (pokud takové údaje pro danou společnost byly do evidence zapsány).  

Pokud je ale skutečný majitel občanem cizího státu, musíte v tomto případě výpis ze zahraniční evidence trestů nebo rovnocenný doklad ne starší 3 měsíců doložit úřadu vždy (§ 46 odst. 2 písm. j) živnostenského zákona). 

Závěr

Kvůli zavedení překážek provozování živnosti právnickou osobou pro dva nové obory činnosti živnosti volné je při jejich ohlášení třeba myslet na nutnost doložení bezúhonnosti skutečných majitelů této osoby, obzvlášť pokud na ohlášení živnosti spěcháte.

Autor: Kristýna Schneiderová