Návrh nového nařízení Evropské komise regulujícího P2B vztahy – co přinese nového?

Na konci dubna tohoto roku přijala Evropská komise návrh nového nařízení regulujícího platform-to-business vztahy („Regulation on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services“), tedy vztahy mezi poskytovateli online platforem a obchodníky, jejichž zboží či služby jsou prostřednictvím těchto platforem nabízeny.

Samotným účelem plánovaného nařízení je zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti online platforem, a to například zamezením neočekávaných změn v obchodních podmínkách ze strany jejich poskytovatelů bez předchozího oznámení obchodníkům či odstraněním nedůvodných rozdílů mezi obchodníky na jednotlivých online platformách. Jak již bylo naznačeno výše, hlavními adresáty, kteří budou nařízením nejvíce ovlivněni, jsou poskytovatelé veškerých online platforem, které usnadňují přístup obchodníků k potenciálním zákazníkům v rámci Evropské unie. Mezi tyto platformy pak lze zařadit sociální sítě, platformy umožňující e-commerce a online obchody sloužící k nákupu aplikací. Jaké konkrétní změny s sebou nařízení přinese?

Podstatnou část nařízení tvoří požadavky na tvorbu obchodních podmínek poskytovatelů online platforem. Ty by měly být dle nové právní úpravy formulovány jasně a jednoznačně a měly by být pro obchodníky volně přístupné v průběhu všech stádií obchodního vztahu, včetně stádia předsmluvního. Co se týče samotného obsahu obchodních podmínek, měly by dle nové úpravy povinně obsahovat například objektivně stanovené důvody pro pozastavení či úplné ukončení vztahu s obchodníky, parametry pro ranking zboží a služeb, podmínky pro přístup obchodníků k osobním či jiným údajům zákazníků či popis jakéhokoliv odlišného zacházení s jednotlivými obchodníky s jeho řádným odůvodněním.

Novinkou je také povinnost poskytovatelů online platforem zřídit vlastní vnitřní systém vyřizování stížností obchodníků (s výjimkou malých společností) či snaha o smírné řešení vzniklých sporů formou mediace, a to stanovením povinnosti poskytovatelů online platforem uvést v obchodních podmínkách jednoho či více mediátorů. Tato ustanovení pak mají za cíl vytvořit účinný nápravný mechanismus na unijní úrovni v případech, kdy jsou obchodníci poškozeni nekalými obchodními praktikami poskytovatelů platforem.

V současné době je návrh tohoto nařízení stále ještě ve své počáteční fázi, otázkou tedy zůstává, zda a popřípadě kdy budou avizované změny skutečně zavedeny.